WeCreativez WhatsApp Support
Ave Maria! Radio Buon Consiglio ti da il benvenuto nella grande Famiglia dell Immacolata. Continua a seguirci e a scriverci le tue domande per le trasmissioni in diretta.
Ave Maria! Vuoi fare una domanda in diretta?
Skip to main content

Ave Maria!

Svatý růženec

 

RADOSTNÝ RŮŽENEC

První desátek: Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala

Ježíš: „Necháváš se ve svém životě často zneklidnit a jsi impulsivní, když se jedná o tvé věci. Pracuj vždy klidně a hledej ve všem Boží vůli, daruj se Bohu Mariinými slovy: Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“

Duše: „Můj Ježíši, dej ať pochopím tajemství Tvé lásky ke mně a plním zcela Tvou vůli. Jsem nevděčná za Tvou lásku ke mně a často jsem o Tobě pochybovala. Hle, nyní věřím ve Tvou lásku a zcela se Ti daruji: Ecce ancilla Domini. Hle, jsem služebnice Páně.

 

Druhý desátek: Ježíš, se kterým jsi Alžbětu navštívila

Ježíš: „Přinášíš mnoho obětí pro druhé, ale pro Boha je nepřinášíš vždy. Nejednej nikdy jen z lidské slušnosti, ale nech se vést láskou k bližnímu. Vzývej Matku Boží, kéž navštíví tvou duši  a posvětí ji a učiní, aby všechno bylo na slávu Boží. Má duše velebí Pána.“

Duše: „Sestoupil jsi, Ježíši, abys upřel svůj pohled na moji maličkost a daroval jsi se mi s nekonečnou láskou živě a pravdivě v Eucharistii. Kéž bych vůči Tobě nebyla nevděčná
a kéž bych Tě mou ubohou lásku oslavila: Má duše velebí Pána.“

 

Třetí desátek: Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

Ježíš: Každý den přicházím k Tobě ve svatém přijímání a každý den v Tobě odpočívám jako
v Betlémě v jesličkách. Narodil jsem se v tichu noci a v tichu lásky chci pracovat na Tvé duši. Nepromarni mé dary skrze tvůj neklid, ale důvěřuj Mi, neboť jsem věrný a nedopustím, aby tě zlo oklamalo a něco jiného ti namlouvalo.

Duše: Přijď Pane Ježíši, věřím Ti a klaním se Ti, přijď do mého ubohého srdce a nech se zahřát mou láskou. Věřím, že jsi to Ty, kdo mě Tobě odevzdá a chci Ti být věrná až do smrti.

 

Čtvrtý desátek: Ježíš, které jsi v chrámě obětovala

Panna Maria mě obětovala v chrámu, obětuj také ty Mě v eucharistické oběti skrze ruce Panny Marie. Když se v tobě obětuji, přijmi tuto bolest života, tak jako Maria přijala tuto bolest, která jí byla předpovězena svatým starcem Siemonem a buď mi věrná ve starostech tvého bolestného dne. Žehnám ti +

Duše: Věčný Otče, obětuji Ti Ježíše jako zadostiučinění za moje hříchy a hříchy celého světa. Obětuji Ti Ho obzvláště za hrůzy nečistoty, a aby Tě Tobě zasvěcené duše neurážely. Obětuji Ti s Ježíšem také všechna utrpení mého života a důvěřuji Ti.

 

Pátý desátek: Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Ježíš:  „Jak často jsem se ti daroval se zcela obzvláštní láskou a ty jsi Mě svou nedůvěrou ztratila. Když mě ztratíš a zdá se ti, že už ti více nepatřím, přijď do mého chrámu a nalezneš Mě v Bohostánku. Nebuď malomyslná na mých cestách lásky, ale hledej Mě neustále v Eucharistii. Žehnám ti.“

Duše: „Můj Ježíši, miluji Tebe samotného a chci Tě vždy nade všechno milovat. Nikdy nedopusť, abych zůstala stát u nějakého stvoření, které není ničím, ale ať se dívám vždy jen na Tebe a Tebe samotného nade všechno miluji. Tak Tě nikdy neztratím a Ty budeš vždy se mnou.“

_________________________________________________________________________________________________________________

TAJEMSTVÍ RŮŽENCE SVĚTLA

První tajemství růžence světla: JEŽÍŠ, KTERÝ BYL POKŘTĚN V JORDÁNU

Ježíš: Jan Křtitel křtil vodou, tedy jednoduchým symbolem pokání a ponížení, ale Já, Vykupitel, křtím tak, že vylévám milost Ducha a rozněcuji oheň lásky. Ať je můj křest tvým skutečným znovuzrozením, ať tě udělá plnou milosti, předmětem mé laskavosti.

Duše: Ježíši, můj Vykupiteli, Duch pomazal tvé lidství plností milosti, která se byla nekonečná. Zjev svému ubohému stvoření tvé věčné světlo, protože se chci stát tvým milovaným dítětem, ve kterém najdeš zalíbení.

 

Druhé tajemsví růžence světla: JEŽÍŠ, KTERÝ ZÁZRAKY V KÁNĚ GALILEJSKÉ OTEVŘEL SRDCE UČEDNÍKŮ VÍŘE

Ježíš: Má Matka ze zkušenosti znala vliv svého prostřednictví na mé Srdce. Své dílo jsem už od začátku celé svěřil jí a chtěl jsem, aby se pod křížem stala Spoluvykupitelkou. Slovy „Už nemají víno“ požadovala zázrak, a já jsem tím zázrakem chtěl naznačit tu velkou oběť mé lásky.

Duše: Ó můj Ježíši, tvé lásce se příčilo darovat víno… tys chtěl dát svou Krev, ale tvá hodina ještě nepřišla. A ani Nejsvětější Panna nechtěla darovat pouze víno, chtěla dát tvým apoštolům důvod, aby v Tebe věřili, chtěla je posílit zázrakem. Dej, abych jako Marie pronikla do útrob tvého Božského Srdce, abych se jako Ty ponořila do něžných tužeb Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

 

Třetí tajemství růžence světla: JEŽÍŠ, KTERÝ HLÁSAL BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A VYZÝVAL LID K POKÁNÍ

Ježíš: Dítě moje, přišel jsem hlásat evangelium vám, protože vám chybí světlo a nadpřirozená milost, přišel jsem uzdravit vaše sklíčená srdce, přišel jsem vás osvobodit od hříchů. Toto je mé dílo a potrvá až do konce světa: shromáždit vás všechny ve svém Srdci.

Duše: Ó Ježíši, Ty jsi Mesiáš a Pomazaný Duchem! Věčná Pravda ozáří celý svět vítězstvím své církve. Vykupiteli člověka, jen Ty sám konáš obdivuhodná díla, dej, aby zvítězilo tvé Království!

 

Čtvrté tajemství růžence světla: JEŽÍŠ, KTERÝ SE ZJEVIL V BOŽSKÉ SLÁVĚ NA HOŘE PROMĚNĚNÍ

Ježíš: Na vrchu Tábor jsem se modlil a mluvil s Mojžíšem a Eliášem o svém odchodu. Bylo to něco, co se podobalo vznešenému chvalozpěvu, který se vznášel k Jedinému Bohu v Trojici, jako nějaký velkolepý žalm, neboť Mojžíš a Eliáš velebili Otce za jeho zaslíbení a já jej oslavoval tak, že jsem svolil, aby se tato zaslíbení uskutečnila na mně a prokázal jsem je dokonalou shodu se svým životem. Dítě moje, ať je tvůj život vznešeným chvalozpěvem, vítěznou harmonií lásky, která se obětuje ve mně a pro mne. Tvá modlitba sjednocená s mou tak překoná hříšné ovzduší na této zemi, a dojde až k nesmírným výškám nebe.

Duše: Ó Ježíši, Učiteli lidskosti, vezmi tedy i mě a přiveď mě do nerušené samoty skrytosti modlitby, jako jsi vzal své tři apoštoly, abych se v tobě a pro tebe mohla stát plamenem tobě milé oběti, který by zářil pro tebe a pro otce v nekonečné lásce.

 

Páté tajemství růžence světla: JEŽÍŠ, KTERÝ DAL SEBE SAMA ZA POKRM A NÁPOJ V OLTÁŘNÍ SVÁTOSTI

Ježíš: Vroucně jsem toužil po tomto zázraku lásky, prostřednictvím kterého jsem vám otevřel dveře své lásky a daroval život své církvi. Nestačilo mi však, abych se vám daroval pouze jako pokrm, chtěl jsem se vám darovat i jako nápoj. Dal jsem vám celé své tělo, chtěl jsem darovat svou Krev a obětovat se jako oběť lásky, stejně jako na kříži. Děkuj Otci, mé dítě, a potěš mě v mém hlubokém smutku pro zradu Jidáše a ubohých duší všech dob.

Duše: Ó Ježíši, Ženichu z Písně písní, oděný do vznešenosti, lásky, dobroty a klidu, přišel jsi na zem, abys podepřel lidskou slabost a abys nám daroval svůj život. Spolu s anděly o tobě rozjímám a klaníc se ti se vším stvořením tě chci vždy poslouchat. Ó vtělené Boží Slovo, ty můžeš všechno, všechno znáš a vše tvoříš s moudrostí, daruj mi svou čistou lásku a dej, abych vždy přistupoval k tvému Nejsvětějšímu Tělu s živou vírou.

_________________________________________________________________________________________________________________

BOLESTNÝ RŮŽENEC

První tajemství bolestného růžence: JEŽÍŠ, KTERÝ SE PRO NÁS KRVÍ POTIL

Ježíš: Konej Boží vůli v bolesti své duše ve smrtelném zápase svého citlivého srdce. Během svého života se nikdy nenech znechutit, konej Boží vůli, hledíc ke svému konečnému cíli, kterým je ráj. Nenaříkej, ale důvěřuj Bohu a odevzdej se mu. Nerozčiluj se, ale všechno trpělivě snášej a kolem sebe rozšiřuj klid.

Duše: Ó, Ježíši, jsem tak slabá, Ty mě nauč plnit Boží vůli a daruj mi sílu v bolestech, uklidni mou podrážděnost a utiš mou prudkou povahu. Buď požehnán v každé mé bolesti. Amen.

 

Druhé tajemství bolestného růžence: JEŽÍŠ, KTERÝ BYL PRO NÁS BIČOVÁN

Ježíš: Tak jako jsem byl já bičován z lásky k tobě, tak i ty snášej všechno tělesné utrpení z lásky ke mně. Obětuj svou únavu za ty, kteří slábnou na cestě k Bohu, obětuj své bolesti za ty, kteří vyhledávají požitek v tělesné žádostivosti. Buď svatá ve všech svých trápeních a buď pro druhé příkladem klidu a sjednocení s Boží vůlí.

Duše: Ó, Ježíši, obětuji ti všechny své bolesti a sjednocuji je s tvými, za obrácení hříšníků a posvěcení duší. Buď mou útěchou a daruj mi sílu.

 

Třetí tajemství bolestného růžence: J EŽIŠ, KTERÝ BYL PRO NÁS TRNÍM KORUNOVÁN

Ježíš: Byl jsem korunován trním, abych odčinil viny těch, kteří vládnou a abych vrátil vnitřní klid ztraceným duším. Modli se, pro rány na mé hlavě, aby sis zachovala vnitřní rovnováhu ve své duši a v duších těch, kteří jsou ti drazí, protože každý neklid svědomí má svůj původ v neklidu duše. Příliš nepřemýšlej, ale na každém svém kroku pros Ducha o světlo, abys dokázala jednat řádně a s klidem ve všem, co konáš.

Duše: Ó můj Ježíši, nikdy nedopusť, abych ztratila vnitřní rovnováhu a abych nezneuctila tvé jméno nehodnými a nízkými myšlenkami. Učiň mě moudrou a obezřetnou v Duchu svatém.

 

Čtvrté tajemství bolestného růžence: JEŽÍŠ, KTERÝ PRO NÁS NESL TĚŽKÝ KŘÍŽ

Ježíš: Kráčím dál a nesu svůj kříž z lásky k tobě, a ty mě následuj z lásky ke mně. Ty nechceš nést kříž, protože se protiví tvé přirozenosti, která byla stvořena pro radost, ale jak můžeš dosáhnout radosti, když nechceš nést kříž? Mnohé duše si chtějí samy vyrobit kříž, ale jen proto, aby si ho udělaly lehčím. Jenže si ho udělají ještě těžší a zmítají se v úzkostech bez naděje, protože kříž, který si udělaly, je beznadějně ubohý. Sjednoť se s Boží vůlí a nes svůj každodenní kříž bez odporu, bez zbabělosti, bez vzpoury a důvěřuj mi, protože já budu tvým Šimonem z Kyrény a pomůžu ti. K čemu ti bude odpor a vzpoura? Proč má být všechno jen tak, jak to ty chceš, přičemž vše jsou jen protivenství? Buď trpělivá a dosáhneš klidu. Žehnám Ti.

 

Páté tajemství bolestného růžence: JEŽÍŠ, KTERÝ BYL PRO NÁS UKŘIŽOVÁN

Ježíš: Rozjímej, jak jsem byl přibit na kříž, a všechna trápení se zmírní. Neboj se, já ti ze svého kříže otevírám náruč milosrdenství a zachraňuji tě. Důvěřuj mi, důvěřuj mi. Nejdeš po špatné cestě, to já tě vedu po cestě mé obzvláštní lásky. Buď klidná a sjednoť se celá se mnou a pod křížem se obětuj pro mě. Žehnám ti.

Duše: Ó můj Ježíši, dej, abych ti byla věrná až do smrti, abych tě, tak jako zbožné ženy, vždy doprovázela s živou vírou ve tvé pravdě.

_________________________________________________________________________________________________________________

RŮŽENEC SLAVNÝ

První desátek: Ježíš, který z mrtvých vstal

Ježíš: „Já jsem vzkříšení a život. Důvěřuj Mi ve všech starostech tvého života a buď si jistá vítězstvím mé slávy ve tvém životě. Buď silná, žij z lásky a také z lásky k bližnímu, a povstaň k novému životu poté, co jsi svou bídu skrze pokání a umrtvování připevnila na kříž. Žehnám Ti +“

Duše:  „Můj Ježíši, učiň to ty, že budu moci povstat k životu, neboť já jsem stále ještě ta samá, navzdory Tvým velkým milostem, které jsi mi dal. Vlož mi do srdce novou milost lítosti, abych mohla změnit svůj život a vyplnit Tvou vůli.“

 

 

Druhý desátek: Ježíš, který na nebe vstoupil

Ježíš: „Povznes se do výšky a odpoutej se od všech pozemských věcí. Nemůžeš se povznést do výšky, když se neučiníš malou a pokornou a nebudeš plná velké lásky k bližním. Přemoz sama sebe, neboť jsi stále ještě plná sama sebe a víš přeci, že balón se nemůže vznést, pokud vzduch, který jej naplňuje, není čistý. Musíš překonat svoji přirozenost a nechat se naplnit Duchem Svatým. Žehnám Ti+“

Duše:  „Můj Ježíši, jsem velmi zahanbena, že jsem udělala tak málo pokroků, od té doby, co jsi mě povolal k dokonalejšímu životu! Měj se mnou smilování a podej mi Tvou ruku, abych Tě mohla odvážně následovat do výšin svatého života.“

 

 

Třetí desátek: Ježíš, který Ducha svatého seslal

Ježíš: „Stále ještě žiješ příliš podle přirozenosti a necháváš se vést více vlnou náhlého nadšení než mou milostí. Věříš, že se ti dobře daří, když cítíš alespoň trochu horlivosti, ale nemůžeš mi být věrná v období temnoty a duševních obavách. Vzývej Ducha Svatého, aby Tě vedl a vlož své síly do Jeho rukou, aby je mohl nasměrovat k Bohu na cestě lásky. Žehnám Ti +“

Duše: „Přijď Bože, Duchu Svatý a vezmi mě zcela do svého vlastnictví. O Maria, moje Matko, modli se za mě a přitáhni ke mně Ducha svatého, abych se mohla, stejně jako apoštolové, proměnit v nové stvoření.“

 

 

Čtvrtý desátek: Ježíš, který Tě Panno do nebe vzal

Ježíš:  „Rozjímáš o Marii, jako o té nejsvětější, která byla vzata s tělem i duší do nebe, ale nerozvažuješ o tom, že cesta, která ji vedla k tomuto velkému vítězství, byla cesta na Kalvárii. Když Maria tolik trpěla a trpěla pro Mě, nechceš potom také ty trpět? Zdá se ti, že v životě sklízíš jen hořkost a přece, když trpíš pro Boží lásku, je každá hořkost semínkem věčné slávy. Přijmi kříž, chceš-li dosáhnout slávy věčného vítězství. Žehnám ti+“

Duše: „Přitáhni mě k sobě, neposkvrněná Panno a daruj mi silného ducha trpělivosti a pokoje. Přitáhni mou rodinu a mé děti k Bohu a nech je všechny dojít věčné spásy.“

 

 

Pátý desátek: Ježíš, který Tě v nebi korunoval

Ježíš: „Matka Boží je tvá nejmírnější královna, vzdej jí poctu svou duší a miluj ji celým svým srdcem. Úcta k Marii je poslední záchrannou kotvou pro zoufalý svět a pro tvoji duši! Pěstuj proto tuto úctu ve tvém srdci rozjímáním o slávě tvé Matky a zbožnou modlitbou svatého růžence. Vím, že růženec je tvou obzvláštní láskou a že tě růženec osvobodil od zpochybnění a otevřel ti zářivé cesty zbožnosti a svatosti. Růženec je ve tvém životě útěchou a poutem, které tě spojuje s Bohem. Žehnám Ti+“

Duše: „Děkuji Ti, Ježíši, za všechny milosti, které jsi mi dal a prosím Tě, abys mi pomohl vytrvat v dobrém. Kéž budu také já Tvou dobrotou v nebi korunována!“

_________________________________________________________________________________________________________________

© All rights reserved

 

 

Dear reader, would you like to have the book: Riflessioni sul Santo Rosario, written by the priest Dolindo Ruotolo? Just visit our internet page:

Casa Mariana Editrice

 

 

Would you like to have other books written by the priest Dolindo Ruotolo? Discover the treasure of books written by Don Dolindo on our internet page:

Casa Mariana Editrice