WeCreativez WhatsApp Support
Ave Maria! Radio Buon Consiglio ti da il benvenuto nella grande Famiglia dell Immacolata. Continua a seguirci e a scriverci le tue domande per le trasmissioni in diretta.
Ave Maria! Vuoi fare una domanda in diretta?
Skip to main content

Ave Maria!

De Heilige Rozenkrans

 

Blijde Geheimen

 

Eerste blijde geheim:De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

Jezus: Je leeft te nerveus en je bent impulsief in wat je doet.
Doe alles met rust en zoek in alles de goddelijke wil door je aan God te schenken met dezelfde woorden als Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.”

De ziel: O mijn Jezus, laat mij de geheimen van je liefde voor mij begrijpen en jouw wil geheel volbrengen. Ik ben ondankbaar voor je liefde voor mij en vaak heb ik aan Jou getwijfeld. Nu geloof ik in jouw liefde en ik geef me helemaal aan jou: “Ecce ancillaDomini, Zie de dienstmaag des Heren.

 

Tweede blijde geheim:Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Jezus:  Voor anderen breng je veel offers, maar je brengt ze niet altijd voor God. Handel nooit om mensen te behagen, maar alleen uit naastenliefde. Roep de heilige maagd Maria aan, zodat zij je ziel bezoekt en heiligt, en alles God verheerlijkt: “Magnificat anima meaDominum; mijn ziel prijst hoog de Heer.”

De ziel: Jezus, in je goedheid heb Je je blik gericht op mijn kleinheid en Je uit liefde levend en waarachtig aan mij gegeven in de Eucharistie. Geef me de genade dat ik niet ondankbaar ben en Je verheerlijk met mijn armzalige liefde: “Magnificat anima Dominum.”

 

Derde blijde geheim:Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.

Jezus: Elke dag treed Ik bij je binnen in de Communie en elke dag rust Ik in jou zoals in de kribbe van Betlehem.
Ik werd geboren in de stilte van de nacht en in de stilte van je liefde wil Ik werken aan je ziel.
Wijs mijn geschenk niet af door de onrust van je hart, maar vertrouw op Mij. Ik ben trouw en sta niet toe dat het kwaad je bedriegt en je een droomwereld voorspiegelt.

De ziel: Kom, Jezus, ik geloof Je en ik aanbid Je. Kom in mijn armtierige hart en laat me Je verwarmen met mijn liefde. Ik geloof dat Jij het bent die mij aan Jou schenkt en ik wil Je trouw zijn tot in de dood.

 

Vierde blijde geheim:Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

Jezus: Maria heeft Mij in de tempel aan Godopgedragen, offer jij Me aan God in het eucharistische Offer door middel van Maria’s handen.
Wanneer Ik me in jou opoffer, neem dan het levensleed aan zoals Maria het haar door de heilige grijsaard Simeon voorspelde zwaard en wees Mij trouw in de zorgen van je smartvolle dag.
Ik zegen je, +

De ziel: Eeuwige Vader, Ik offer U Jezus op tot eerherstel voor mijn zonden en de zonden van de wereld.
Ik offer Hem U speciaal op voor de gruwelen van onreinheid en opdat de U toegewijde zielen U niet beledigen.
Ik offer U met Jezus alle pijnen van mijn leven op en ik vertrouw op U.

 

Vijfde blijde geheim:Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Jezus: Hoe vaak heb Ik Mij niet met bijzondere liefde aan jou gegeven en jij hebt Mij door je wantrouwen verloren! Wanneer je mij verliest, mijn dochter, en het komt je voor dat Ik niet meerde jouwe ben, kom dan naar mijn tempel en je zult me vinden in het tabernakel. Raak niet de weg kwijt op mijn wegen van liefde, maar zoek mij voortdurend in de Eucharistie. Ik zegen je!

De ziel: O mijn Jezus, alleen van Jou houd ik en ik wil Je altijd meer dan wat ook liefhebben.
Laat niet toe dat Ik ooit blijf staan bij een schepsel, dat niets is, maar alleen naar Jou kijk en boven alles van Jou houd.
Zo zal ik Je nooit kwijtraken en Jij zal altijd bij mij zijn.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Geheimen van het Licht

 

Eerste geheim van het licht:De doop van Jezus in de Jordaan.

Jezus: Johannes de Doper doopte met water, dus met een eenvoudig symbool van boete en nederigheid, terwijl Ik, de Verlosser, doop en daarbij de genade van de Heilige Geest en het vuur van de liefde uitstort.
Mijn doopsel moge jouw echte wedergeboorte zijn, die je vervult met genade, zodat Ik in jou mijn welgevallen vindt.

De ziel: Jezus, mijn Redder, de Geest zalfde jouw mensheid in een volheid van genade die grenst aan het oneindige. Openbaar aan je arme schepsel je eeuwige licht, want ik wil voor Jou een uitverkoren dochter zijn, waarin Jij je welgevallen vindt.

 

Tweede geheim van het licht:Het wonder van Jezus op de bruiloft van Kana.

Jezus: De Moeder wist uit ervaring welke invloed haar voorspraak had op mijn Hart. Vanaf het begin heb Ik mijn werk helemaal aan haar toevertrouwd, en Ik wilde dat zij als Medeverlosseres aan de voet van het Kruis zou staan.
Met de woorden “Ze hebben geen wijn meer”, verlangde zij een wonder en Ikwilde door dat wonder het grote offer van mijn liefde onthullen.

De ziel: O mijn Jezus, jouw liefde walgde als het ware om wijn te verschaffen …, Je had je Bloed willen geven, maar jouw uur was nog niet gekomen. De heilige Maagd wilde op haar beurt niet alleen wijn geven. Zij wilde aan zijn apostelen een reden geven om in Jou te geloven, ze wilde hen sterken met een wonder. Schenk dat ik zoals Maria door mag dringen in het binnenste van je goddelijke Hart en zoals Jij mag doordringen tot de tedere verlangens van het Onbevlekte Hart van Maria

 

Derde geheim van het licht:Jezus’ prediking.

Jezus: Mijn dochter, Ik ben gekomen om jullie, arm aan licht en bovennatuurlijke genade, de Blijde Boodschap te brengen, om jullie bedrukte harten te genezen en jullie te bevrijden van de zonden.
Dit is mijn werk tot aan het einde dertijden: jullie allen te verzamelen in mijn Hart.

De ziel: O Jezus, Jij bent de Messias en de door de Heilige GeestGezalfde! Jij, eeuwige Waarheid, verlicht heel de wereld met de triomf van de Kerk. Jij, Verlosser van de mensen, die alleen wonderbare dingen bewerkt, laat jouw Rijk triomferen!

 

Vierde geheim van het licht:De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.

Jezus: OpTabor bad Ik terwijl Ik met Mozes en Elia sprak over mijn heengaan. Het was als een verheven loflied dat tot de ene en drievuldige God opsteeg, als een geweldige psalm, want Mozes en Elia prezen de Vader omwille van zijn beloften en Ik prees Hem door in Mij hun vervulling aan te nemen en de volmaakte harmonie hiervan te tonen in mijn leven.
Mijn dochter, moge je leven een bewonderenswaardig lied zijn, een triomferende harmonie van in Mij en voor Mij geofferde liefde. Zo zal je gebed, verenigd met het mijne, de arme aardse atmosfeer ontstijgen om zelfs de immensiteit van het firmament te vervullen.

De ziel: O Jezus, Meester van de mensheid, neem dus ook mij en breng mij naar de stille eenzaamheid van de verborgenheid om te bidden zoals Jij het deed met de drie apostelen, opdat ik in Jou en voor Jou kan worden tot een brandoffervlam, die in oneindige liefde schittertvoor Jou en de Vader.

 

Vijfde geheim van het licht:Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Jezus: Brandendvan verlangen schonk Ik dit wonder van liefde, waarvoor Ik jullie de deuren van mijn naastenliefde opende en aan mijn Kerk mijn leven gaf. Maar het was voor Mij niet voldoende Mij alleen als voedsel te geven, Ik wilde Mij ook als drank geven. Ik heb jullie mijn hele Lichaam gegeven en wilde mijn Bloed geven door Mijzelf uit liefde te offeren als een offer van liefde, dat hetzelfde was als aan het Kruis.
Dank de Vader, mijn dochter, en troost mijn diepe verdriet over het verraad van Judas en over de bekrompen zielen de eeuwen door.

De ziel: O Jezus, Bruidegom uit het Hooglied, doordrongen van majesteit, liefde, goedheid en vrede, Je bent op aarde gekomen om de menselijke gebrekkigheid te hulp te schieten en Je hebt ons je leven gegeven. Tezamen met de engelen betracht ik Jou en met de schepping in aanbidding wil ik Je altijd gehoorzamen.
O mens geworden Woord, Jij die alles kunt, die alles weet en alles met wijsheid bewerkt, geef mij jouw zuiverste liefde en laat mij je heiligste Lichaam altijd met vurig geloof ontvangen.

_________________________________________________________________________________________________________________

Droevige geheimen

 

Eerste droevige geheim:Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

Jezus:     Vervul de goddelijke wil bij zielenleed en vooral als je gevoelige hart in doodsstrijd verkeert. Verlies in je leven nooit het vertrouwen, maar kijk, terwijl je de goddelijke wil volbrengt,naar je uiteindelijke doel, het paradijs. Huil niet, maar vertrouw op God en verlaat je op Hem. Wees niet vertoornd, maar verdraag alles geduldig en verbreid rondom je de vrede.

De ziel: O Jezus, ik ben zo zwak, leer mij de goddelijke wil te volbrengen en verleen me kracht in mijn pijn, kalmeer mijn gemoed en tem mijn levendige karakter. Gezegend zij God in al mijn leed. Amen.

 

 

Tweede droevige geheim:Jezus wordt gegeseld

Jezus: Zoals Ik uit liefde tot jou werd gegeseld, verdraag jij zo je lichamelijke pijnen uit liefde tot Mij. Offer je vermoeidheid op voor hen die zwak zijn op Gods wegen, offer je pijnen voor wie tracht het vlees te gevallen. Wees heilig in al je zorgen en geef anderen het voorbeeld van kalmte en van eenheid met de goddelijke wil

De ziel: O Jezus, ik bied Je al mijn pijnen aan – in eenheid met die van Jou – voor de bekering van de zondaars en de heiliging van de zielen. Troost mij en geef me kracht.

 

Derde droevige geheim:Jezus wordt met doornen gekroond

Jezus: Ik werd met doornen gekroond om de schulden van de leiders uit te boeten en om hun arme, verdwaalde geesten in evenwicht te brengen. Bid,omwille van de wonden van mijn hoofd, opdat in jouw hoofd en in de gedachten van jouw geliefden het evenwicht bewaard blijft, want elke onevenwichtigheid van het geweten heeft zijn oorzaak in de onevenwichtigheid van de gedachten. Fantaseer niet, maar vraag bij elk van je stappen om het licht van de Heilige Geest, opdat jijin al je doen en laten met overleg en in vrede weet te handelen.

De ziel: O mijn Jezus, sta nooit toe, dat ik in onbalans geraak en jouw Naam onteer met vreemde of slechte gedachten. Maak mij in de Heilige Geest wijs en bezonnen.

 

 

Vierde droevige geheim:Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

Jezus: Uit liefde tot jou mijn kruis dragend ga Ik vooruit en jij, volg Me uit liefde tot Mij. Je zou het kruis niet willen dragen, omdat jouw tot blijdschap geschapen natuur het afstoot; maar hoe kan je de vreugde verwerven, als je het kruis niet draagt? Vele zielen zouden zelf hun kruis willen vervaardigen, maar het te licht te maken. Eigenlijk maken ze er een dat alleen maar zwaarder is en in hun nood strijden ze zonder hoop, omdat voor hun kruis vertwijfelen. Verenig je volledig met de goddelijke wil en draag je dagelijkse kruis zonder ongeduld, zonder lafheid, zonder rebellie, maar op Mij vertrouwend, want Ik zal voor jou de Cyreneër zijn en je helpen.  Waartoe dienen ongeduld en rebellie? Waarom wens je alles zien overeen­komstig jouw verlangens, die onder elkaar tegenstrijdig zijn?
Leef geduldig en je zult vrede ervaren. Ik zegen je + + +

 

Vijfde droevige geheim:Jezus sterft aan het kruis

Jezus: Aanschouw Mij als de Gekruisigde en jouw leed zal zoet worden. Vrees niet, vanaf mijn kruis open Ik voor jouw de armen van mijn barmhartigheid en red je. Vertrouw op Mij, vertrouw op Mij. Je bewandelt niet een verkeerde weg, want Ik ben het die je leid op de wegen van mijn bijzondere liefde. Wees in vrede en verenig je aan de voet van het kruis geheel met Mij, waarbij je jezelf aan Mij schenkt. Ik zegen je.

De ziel: O mijn Jezus, geef dat ik Je trouw ben tot in de dood en dat ik Jealtijd begeleid, zoals de vrome vrouwen, met een krachtig geloof in jouw waarheid.

_________________________________________________________________________________________________________________

Glorievolle geheimen

 

Eerste glorievolle geheim:Jezus verrijst uit de doden.

Jezus: Ik ben de verrijzenis en het leven. Vertrouw op Mij in al dezorgen van je leven en wees in dit leven verzekerd van de triomf van mijn heerlijkheid. Wees sterk en leef uit liefde en uit naastenliefde. Dan verrijs je na je misère te hebben gekruisigd aan het kruis van boete en verstervingtot een nieuw leven. Ik zegen je, +

De ziel: O mijn Jezus, bewerk Jij mijn verrijzenis, want ondanks de grote genaden die Jij me hebt bewezen, ben ik nog altijd dezelfde.
Zend een nieuwe genade van berouw in mijn hart, zodat ik mijn leven verander en jouw wil volbreng.

 

 

Tweede glorievolle geheim:Jezus stijgt op ten hemel.

Jezus: Verhef je en maak je los van alle aardse dingen. Je kunt niet opstijgen als je je niet klein maakt, nederig en vol bent van grote naastenliefde. Overwin jezelf, want je bent nog altijd vol van jezelf. Je weet dat een ballon niet opstijgt als de lucht waarmee hij gevuld is, niet licht is. Je moet je eigen natuur licht maken en je laten vullen met de Heilige Geest. Ik zegen je, +

De ziel: O mijn Jezus, ik schaam me er zo voor, dat ik te weinig vooruitgang heb geboekt sinds het moment dat Jij me hebt geroepen tot een volmaakter leven!
Wees mij barmhartig en rijk me jouw hand, zodat ik Je begeesterd kan volgen naar de hoogte van een heilig leven.

 

 

Derde glorievolle geheim:De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Jezus: Jebent nog zo aan het leven gehecht en je laat je meer leiden door de golven van plotseling enthousiasme dan door de genade. Je gelooft wanneer je een beetje ijver bezit, maar je weet me niet trouw te zijn in duisternis en geestelijke angsten. Roep de Heilige Geest aan, opdat Hij je leidt, en leg je talenten in zijn hand, zodat Hij ze op God richt naar de wegen van de liefde.

De ziel: O Heilige Geest van God, kom en neem volledig bezit van mij. O Maria, mijn Mama, bid voor mij en verkrijg voor mij de Heilige Geest, zodat ik – zoals de apostelen – omgevormd wordt tot een nieuwe schepping.

 

 

Vierde glorievolle geheim:Maria wordt in de hemel opgenomen.

Jezus: Je overweegt de allerheiligste maagd Maria die met ziel en lichaam in de hemel opgenomen is, maar je denkt er niet aan dat de weg die naar deze grote triomf leidde, die van Calvarië was. Als Maria zo veel heeft geleden en omwille van Mij heeft geleden, wil jij dan ook niet lijden? Het komt je voor dat je in het leven slechts bitterheid oogst, maar toch, als je uit liefde tot God lijdt, is elke bitterheid een zaadje van eeuwige heerlijkheid. Neem het kruis aan indien je de glorie van de eeuwige overwinning wilt bereiken. Ik zegen je, +

De ziel: Oonbevlekte maagd, trek me totjou en geef me een sterke geest van geduld en vrede.  Trek mijn familie en mijn kinderen tot God, en bewerk dat allen voor de eeuwigheid gered zullen worden.

 

 

Vijfde glorievolle geheim:Maria wordt in de hemel gekroond.

Jezus: De allerheiligste maagd Maria is jouw tederste Koningin, schenk haar de lofzangen van je ziel en houd van haar met heel je hart. De verering van Maria is de laatste reddingsboei voor de vertwijfelde wereld en voor jouw ziel. Ontplooi daarom in jouw hart deze devotie door de heerlijkheid van jouw Moeder te overwegen en aandachtig de heilige rozenkrans te bidden. De rozenkrans heb je bijzonder lief – dat weet ik – en de rozenkrans heeft je gered uit de vertwijfeling door je de stralende wegen van de vroomheid en heiligheid te openen. De rozenkrans schenkt jou troost op je levensweg en is de ketting die je met God verbindt. Ik zegen je, +

De ziel: Ik dank Je, Jezus, voor alle genaden die Je me hebt gegeven en ik smeek Je mij de volharding in het goede te schenken. Bewerk dat ook ik in de hemel gekroond zal zijn omwille van jouw goedheid!

_________________________________________________________________________________________________________________

 

© All rights reserved

 

Dear reader, would you like to have the book: Riflessioni sul Santo Rosario, written by the priest Dolindo Ruotolo? Just visit our internet page:

Casa Mariana Editrice

 

 

Would you like to have other books written by the priest Dolindo Ruotolo? Discover the treasure of books written by Don Dolindo on our internet page:

Casa Mariana Editrice